HOME

 

SAIKY‘ JOSHIK‘S  DENSETSU:
KY‘KO VS YUKI

a.k.a. SAIKYOU JOSHIKOOSEE DENSETSU:
KYOOKO VS YUKI

a.k.a. SAIKY‘ JOSHIK‘SEI DENSETSU:
KY‘KO VS YUKI

a.k.a. KYOKO VS. YUKI

 

 

 

 

DIRECTOR:

DAISUKE YAMANOUCHI (YAMANOUCHI DAISUKE)

 

SCREENWRITER:

DAISUKE YAMANOUCHI (YAMANOUCHI DAISUKE)

 

CAST:

KY‘KO FUJIKAWA (FUJIKAWA KYOUKO)
MIKI SAT‘ (SATOU MIKI )
KAJITSU MIURA (MIURA KAJITSU)
NATSUMI HARADA (HARADA NATSUMI)
HIROSHI KITASENJU (KITASENJU HIROSHI)
SALMON SAKEYAMA (SAAMON SAKEYAMA)

Y‘KO SATOMI (SATOMI YOUKO)

 

CINEMATOGRAPHER:

MASAYOSHI NAKAI (NAKAI MASAYOSHI)

 

COMPOSER:

FUMIO KANEKO (KANEKO FUMIO)

 

EXECUTIVE PRODUCER:

HIDEYUKI TSUNEKANE (TSUNEKANE HIDEYUKI)

 

PLANNER:

DAISUKE YAMANOUCHI (YAMANOUCHI DAISUKE)

 

PRODUCER:

TADANOBU HIRAO (HIRAO TADANOBU)

 

PRODUCTION COMPANY:

JAPAN VIDEO DISTRIBUTION (JVD) CO. LTD.
[KABUSHIKI KAISHA (K.K.) JEI BUI Dő]

 

JAPANESE DISTRIBUTOR:

JAPAN VIDEO DISTRIBUTION (JVD) CO. LTD.
[KABUSHIKI KAISHA (K.K.) JEI BUI Dő]

 

JAPANESE VHS CATALOG NUMBER:

F158JF-173

 

JAPANESE VHS RELEASE DATE:

FRIDAY MARCH 3, 2000

 

 

E-MAIL

THE
GOMORRAHIZER