HOME

 

SENKETSU NO KIZUNA:
KICHIKU REIPUHAN O SHINKAN SASETA SHIMAI

a.k.a. SENKETSU NO KIZUNA:
KICHIKU REIPUHAN WO SHINKAN SASETA SHIMAI


a.k.a. SENKETSU NO KIZUNA:
KICHIKU RAPEHAN O SHINKAN SASETA SHIMAI

a.k.a. BLOOD SISTERS

a.k.a. SISTERS OF BLOOD

 

 

 

 

DIRECTOR:

DAISUKE YAMANOUCHI (YAMANOUCHI DAISUKE)

 

SCREENWRITER:

DAISUKE YAMANOUCHI (YAMANOUCHI DAISUKE)

 

CAST:

KAHORI ASAKURA (ASAKURA KAHORI)
AYUMU TOKIT (TOKITOU AYUMU)
EISUKE TN (TOUNOU EISUKE)
TOMOMARU MURAI (MURAI TOMOMARU)
SALMON SAKEYAMA (SAAMON SAKEYAMA)

NAOSHI MATSUZAWA (MATSUZAWA NAOSHI)

 

CINEMATOGRAPHER:

MASAYOSHI NAKAI (NAKAI MASAYOSHI)

 

COMPOSER:

FUMIO KANEKO (KANEKO FUMIO)

 

EXECUTIVE PRODUCER:

HIDEYUKI TSUNEKANE (TSUNEKANE HIDEYUKI)

 

PLANNER:

DAISUKE YAMANOUCHI (YAMANOUCHI DAISUKE)

 

PRODUCER:

TADANOBU HIRAO (HIRAO TADANOBU)

 

PRODUCTION COMPANY:

JAPAN VIDEO DISTRIBUTION (JVD) CO. LTD.
[KABUSHIKI KAISHA (K.K.) JEI BUI D]

 

JAPANESE DISTRIBUTOR:

JAPAN VIDEO DISTRIBUTION (JVD) CO. LTD.
[KABUSHIKI KAISHA [K.K.] JEI BUI D]

 

JAPANESE VHS CATALOG NUMBER:

F158JF-175

 

JAPANESE VHS RELEASE DATE:

FRIDAY MAY 5, 2000

 

 

E-MAIL

THE
GOMORRAHIZER